IKU mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės planas 2024 m.

Darbo apmokėjimo sistema 2024 m.

Darbuotoju psichologinio saugumo užtikrintumo įstaigoje tvarkos aprašas 2021 m. (pakeitimas 2024 m.)

Vidaus kontrolės politikos aprašas 2024 m.

IKU tarnybinių judriojo ryšio telefonų naudojimo tvarkos aprašas 2024 m.

Rengiamų apskaitos dokumentų pasirašymo tvarkos aprašas 2023 m.

Dokumentų tvarkymo, apskaitos ir valdymo tvarkos aprašas 2023 m.

Vaikų dienos poilsio organizavimo tvarkos aprašas 2023 m.

Paramos lėšų gavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas 2023 m.

Mokyklos tarybos ataskaita 2023 m.

Akmenės rajono savivaldybės švietimo kolektyvinė sutartis 2023 m.

Ugdytinių netinkamo elgesio įvertinimo ir įveikimo tvarkos aprašas 2023 m.

Vidaus darbo tvarkos taisyklės 2022 m.

Darbo vasaros metu ir kalėdiniu laikotarpiu organizavimo tvarkos aprašas (nauja redakcija) pakeista 2022 11 22

Darbuotojų priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašas 2022 m.

Darbuotojų atostogų suteikimo ir atostogų eilės sudarymo tvarkos aprašas 2022 m.

Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas 2022 m.

Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykloje patvirtinti tvarkų aprašai ir tvarkos.

Mentorių veiklos tvarkos aprašas 2021 m.

Ugdytinių asmens bylų saugojimo tvarka 2021 m.

Proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m.

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021 m.

Įsakymas dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių pakeitimo 2021 04 12

Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2020 m.

Įsakymas dėl apskaitos politikos 11 priedo ‘Finansų kontrolės taisyklės’ patvirtinimo 2021 01 04

Netiesioginio darbo su vaikais organizavimo tvarkos aprašas 2021 m.

Įsakymas dėl netiesiog. darbo su vaikais organiz. tvarkos aprašo  pakeitimo 2021 06 02

Darbo laiko apskaitos pildymo tvarka 2021 m.

Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarko aprašas 2021 m.

Konkursų į Naujosios Akmenės IKU mokyklos konkursinės pareigybės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021 06 23

Darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2021 m.

Įsakymas dėl Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo

Krizių valdymo tvarkos aprašas 2021 m.