PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2024 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. T-60
NAUJOSIOS AKMENĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS
NUOSTATAI


I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai)
reglamentuoja Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą,
priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos
grupę, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą,
uždavinius ir funkcijas, vykdomas švietimo programas, veiklos organizavimą ir valdymą, vaikų, tėvų
(globėjų, rūpintojų), mokytojų teises ir pareigas bei atsakomybę, ikimokyklinio ugdymo mokyklos
savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų
naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Mokyklos oficialus pavadinimas – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla,
trumpasis pavadinimas – IKU Mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas –
305616419.
3. Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla įsteigta 2020 m. rugsėjo 1 d.
4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Mokyklos priklausomybė – Akmenės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaiga.
6. Mokyklos savininkas – Akmenės rajono savivaldybė, kodas 111100056, adresas: L.
Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė.
7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės meras, išskyrus tas savininko
teises ir pareigas, kurios yra priskirtos išimtinei ir paprastajai savivaldybės tarybos kompetencijai (jeigu
paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi
savivaldybės merui).

 

Skaityti toliau – IKU mokyklos nuostatai

NAUJOSIOS AKMENĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

Pedagogų etikos kodeksas (PDF)