PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-258

NAUJOSIOS AKMENĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos (toliau – Ikimokyklinio ugdymo mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius ir funkcijas, vykdomas švietimo programas, veiklos organizavimą ir valdymą, vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų teises ir pareigas bei atsakomybę, ikimokyklinio ugdymo mokyklos savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialus pavadinimas – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla, trumpasis pavadinimas – IKU Mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 305616419.

3. Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla įsteigta 2020 m. rugsėjo 1 d.
4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Skaityti toliau – Ikimokyklinio ugdymo mokyklos nuostatai (PDF)

NAUJOSIOS AKMENĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

Pedagogų etikos kodeksas (PDF)