Duomenų valdytojo rekvizitai:

Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla

Juridinio asmens kodas 305616419

Buveinės adresas Ramučių g. 1, LT-85135 Naujoji Akmenė

tel.: +370 604 32133

El. p. tl.al1716061122kykom1716061122uki@o1716061122fni1716061122

Interneto svetainė www.ikumokykla.lt 

Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos

paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas –

MB „Teisės labirintai”

Atstovas Mindaugas Slavinskas

adresas korespondencijai – įstaigos adresas – Ramučių g. 1, LT-85135 Naujoji Akmenė

Mob. tel. +370 (630) 17 959

El. p. tl.ia1716061122tniri1716061122balse1716061122siet@1716061122ofni1716061122

Interneto svetainė www.teiseslabirintai.lt

Pagrindinės duomenų subjektų teisės ir svarbi informacija apie duomenų saugą įstaigoje

Jūs turite teisę:

– žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);

– susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);

– reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);

– reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
  • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.

– apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:

  • asmens duomenys yra netikslūs;
  • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
  • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.

– į duomenų perkeliamumą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);

– nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).

Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:

Interneto svetainė: www.ada.lt 

Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. tl.ad1716061122a@ada1716061122

Dokumentai

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020 m.

Vaizdo duomenu tvarkymo taisyklės 2021 m.